Gebruiksvoorwaarden en juridische restricties

LET OP: LEES DEZE VOORWAARDEN GOED DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GAAT GEBRUIKEN. BIJ GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEEFT U AAN DAT U DE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. WANNEER U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, DIENT U DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

Gebruik van de website

Tenzij anders staat vermeld, zijn de websites van Melaleuca en zijn filialen en dochterondernemingen ("Melaleuca") voor uw persoonlijke gebruik. U mag de websites van Melaleuca niet veranderen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, reproduceren, publiceren, of een licentie ervoor verstrekken, ervan afgeleide werken creëren, zaken overdragen, of bepaalde informatie erop verkopen. Melaleuca geeft alleen toestemming om materialen te downloaden en te bekijken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in het oorspronkelijke materiaal en op kopieën weergeeft. U mag de materialen op deze website niet op enigerlei wijze veranderen of reproduceren, publiekelijk weergeven, gebruiken in een optreden, distribueren of anderzijds gebruiken voor publiekelijke of commerciële doeleinden. Uit hoofde van deze voorwaarden is al het gebruik van deze materialen op een andere website of op een computer die deel uitmaakt van een netwerk voor alle doeleinden niet toegestaan. De materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en ongeoorloofd gebruik van deze materialen kan een overtreding betekenen van auteursrechten, handelsmerken en overige wetgeving. Wanneer u één of meer van deze voorwaarden overtreedt, wordt uw recht om van deze website gebruik te maken automatisch beëindigd en dient u onmiddellijk gedownloade of afgedrukte materialen te vernietigen.

Ingevoerde informatie door gebruikers. Andere informatie dan de persoonlijke informatie waarmee u geïdentificeerd kan worden, die valt onder Privacybeleid, zoals materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt naar of plaatst op de website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en eigendomsvrij ("Communicatie"). Melaleuca heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Het is Melaleuca en zijn medewerkers toegestaan om te kopiëren, door te sturen, distribueren, incorporeren en anderzijds gebruik te maken van de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluidsbestanden, tekst en andere zaken die deel uitmaken van de website voor commerciële of niet- commerciële doeleinden. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of ander materiaal dat in strijd is met de wet te plaatsen op of door te geven via deze website.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Een voorwaarde voor gebruik is dat u aan Melaleuca garandeert dat u deze website niet gebruikt voor onwettige doeleinden of manieren die niet toegestaan zijn uit hoofde van deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Het is niet toegestaan de website te gebruiken op een wijze die de website beschadigt, uitschakelt, overbelast of nadelig beïnvloedt of die het gebruik en de positieve ervaring van de website door andere partijen schade berokkent. Het is niet toegestaan materialen of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op enigerlei wijze die niet opzettelijk beschikbaar gesteld is via de website.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL MELALEUCA, ZIJN LEVERANCIERS OF ANDERE DERDE PARTIJEN GENOEMD OP DEZE WEBSITE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIE HET GEVOLG IS VAN WINSTVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF ONDERBREKING VAN ZAKELIJK ACTIVITEITEN) DIE VOORTVLOEIT UIT GEBRUIK, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, OF DE GEVOLGEN VAN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ALLE WEBSITES WAARVOOR OP DEZE WEBSITE EEN SNELKOPPELING AANWEZIG IS OF DE MATERIALEN OF INFORMATIE OP EEN OF MEERDERE VAN DERGELIJKE WEBSITES, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE,CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN ONAFHANKELIJK VAN OF MEN IS GEïNFORMEERD OVER DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE. INDIEN UW GEBRUIK VAN MATERIALEN OF INFORMATIE OP DEZE WEBSITE LEIDT TOT DE NOODZAAK VOOR SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE VAN MATERIALEN OF GEGEVENS, BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE VOORTVLOEIENDE KOSTEN. HET IS MOGELIJK DAT TOEPASSELIJKE WETGEVING DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING ZIJN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING.

Beëindiging/Beperking van toegang

Melaleuca behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang te beëindigen voor een bepaalde website van Melaleuca of voor alle websites en de daarbij behorende diensten of een gedeelte daarvan te allen tijde, zonder enige kennisgeving.

Aanpassing van deze gebruiksvoorwaarden

Het is Melaleuca toegestaan deze voorwaarden te herzien op een willekeurig tijdstip door dit gemelde bij te werken. U dient deze pagina geregeld te bezoeken om de op dat moment geldende voorwaarden te bekijken, aangezien deze bindend voor u zijn. Uitdrukkelijk geldende juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze website kunnen bepalingen in deze voorwaarden vervangen.

Algemeen

Deze overeenkomst is bij wet in de Amerikaanse staat Idaho opgetekend. U stemt er hierbij mee in dat voor alle geschillen die het gevolg zijn van of die samenhangen met het gebruik van de websites van Melaleuca vallen onder het rechtsgebied van Bonneville County, Idaho, Verenigde Staten en de rechtbanken aldaar, of het Amerikaanse District Court van het District van Idaho. Het gebruik van de website van Melaleuca is niet toegestaan in een rechtsgebied dat alle bepalingen in deze voorwaarden en bepalingen niet erkent, waaronder deze paragraaf als geheel. U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, werkgeversrelatie of instantie bestaat tussen u en Melaleuca als gevolg van deze overeenkomst of gebruik van de website van Melaleuca. Melaleuca's uitoefening van deze overeenkomst is onderworpen aan bestaande wetgeving en juridische procedures en niets in deze overeenkomst weerspreekt Melaleuca's recht om zich te houden aan nalevingsverzoeken of -verplichtingen van de overheid, de rechtbank en wetshandhavende instanties met betrekking tot uw gebruik van de website of informatie die u hebt doorgegeven of die is verzameld door Melaleuca in relatie tot dergelijk gebruik. Indien een bepaald onderdeel van deze overeenkomst als ongeldig wordt verklaard of niet bekrachtigd kan worden in overeenstemming met geldende wetgeving waaronder, maar niet beperkt tot, hierboven vermelde garantiebeperkingen en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan worden de ongeldige of onuitvoerbare bepalingen vervangen door een geldige, uitvoerbare bepaling die het beste aansluit op het bedoelde in de oorspronkelijke bepaling en blijft het resterende deel van de overeenkomst van kracht. Tenzij hierin anderszins staat vermeld, vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Melaleuca met betrekking tot de website van Melaleuca vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en overeenkomsten tussen de gebruiker en Melaleuca inzake de website, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk. Een afgedrukte versie van deze overeenkomst en alle elektronische kennisgevingen zullen geoorloofd zijn voor gebruik in een gerechtelijk of administratief proces gebaseerd op of gerelateerd aan deze overeenkomst in dezelfde mate als en onderworpen aan dezelfde bepalingen als andere zakelijke documenten en verslagen die oorspronkelijk in afgedrukte vorm bestonden.

Copyright en handelsmerkkennisgeving:

Voor alle inhoud op de websites van Melaleuca geldt: Copyright © 1990-2002 Melaleuca, Inc. 4609 West 65th South, Idaho Falls, ID 83402 Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

Melaleuca, Vitality for Life, EcoSense, Melaleuca Pharmacy, Melaleuca Essentials en andere producten van Melaleuca waarnaar hierin wordt verwezen zijn of handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Melaleuca, Inc. Nicole Miller is een geregistreerd handelsmerk van Kobra International, Ltd., gebruikt onder licentie. De namen van feitelijke bedrijven en producten hierin vermeld kunnen het handelsmerk zijn van hun desbetreffende eigenaars.

© Copyright 2008 Melaleuca, Inc. Het copyright van alle pagina's op deze website Melaleuca VFL.com weighloss, fitness, motivation and support.

Alle gebruik of reproductie van de inhoud is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Melaleuca, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact
met ons op

Als u opmerkingen of vragen over ons privacybeleid hebt, neem dan contact met ons op via [email protected] of telefonisch via 00800 600 400 30.

Meer informatie over Melaleuca.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. | Laatste herziening: 5 september 2008

//Gotham Narrow IE8 Support